Anthroposofická společnost v České republice

Obec křesťanů

Obec křesťanů v České republice je součástí celosvětové Obce křesťanů, otevřeného náboženského společenství usilujícího o obnovu křesťanského náboženského života způsobem přiměřeným duchovní situaci dnešního světa. Její sbory najdete v Praze, Pardubicích, Olomouci, Brně a Příbrami. Její faráři pečují též o sbory na Slovensku, v Estonsku, Litvě a Lotyšsku.

Náboženský život

Každý člověk má svůj osobní náboženský život, svou osobní duchovní praxi. Obec křesťanů se snaží být místem, kde se mohou nábožensky žijící lidé setkávat a společně prohlubovat své duchovní usilování. Páteří této činnosti jsou náboženské obřady, které jsou pramenem společného náboženského prožitku, na jehož základě se utváří místní náboženské společenství, sbor. Konají se podle celosvětově jednotného ritu a tvoří tak hlavní pojítko mezi všemi sbory Obce křesťanů.

Účast na obřadech je však přenechána svobodnému rozhodnutí; Obec křesťanů v tomto ohledu nestanovuje svým věřícím žádnou povinnost. Náboženské obřady mohou pomáhat člověku v osobním přibližování k Bohu, ale nejsou jeho nutnou podmínkou. Ze základního postoje náboženské svobody plyne, že přijetí svátosti nebo účast na činnosti sboru nečiní člověka členem Obce křesťanů, ale že k členství se musí věřící rozhodnout nezávisle, na základě vědomého zvážení svého vztahu k Obci křesťanů a její práci. Z téhož postoje vyplývá, že Obec křesťanů nejen uznává křest vykonaný v jiných křesťanských církvích a společenstvích, ale že i pokřtěný a nepokřtěný člověk jsou si v Obci křesťanů rovni. Členství v Obci křesťanů se proto nevylučuje s členstvím v jiných náboženských organizacích a života Obce křesťanů se může účastnit každý bez ohledu na své přesvědčení, vyznání a církevní příslušnost.

Učení

Obec křesťanů se snaží vést své věřící k duchovní samostatnosti, tedy k tomu, aby dokázali sami poznávat pravdu a podle ní pak utvářet své konání. Veškeré učení slouží k tomu, aby člověk dokázal lépe chápat své vlastní náboženské zážitky, aby si uvědomil svůj podíl na Božím duchu, aby se sám stal součástí Boží pravdy a Božího působení. Učení se tak jednou má samo učinit zbytečným. Vycházejíc z tohoto postoje, nemá Obec křesťanů žádnou povinnou či pevně stanovenou věrouku ani věroučnou autoritu. Platí svoboda vyznání a učení, každý vyjádřený názor je podložen osobností a odpovědností svého nositele.

Obec křesťanů vychází ve svém životě i učení z Ježíše Krista, křesťanská svatá písma a dosavadní křesťanskou tradici bere jako stěžejní podněty ke své práci, ale nečiní je dogmatem. Svým náboženským životem se snaží křesťanství obohacovat a dále rozvíjet. Proto si váží i každého dalšího úsilí o poznání duchovní skutečnosti a z něj plynoucí proměny člověka. Sebe samu vidí jako jednu z možných cest člověka k Bohu, která se neuzavírá před jinými. Kdo přichází do Obce křesťanů, nemusí odkládat své osobní přesvědčení, a naopak každý člen Obce křesťanů se může svobodně rozhodnout, z jakých pramenů bude čerpat vnitřní posilu a poučení.

Anthroposofie

Významnou roli při vzniku Obce křesťanů hrála anthroposofie Rudolfa Steinera, která podnítila teologii Obce křesťanů zejména úsilím o samostatné poznávání ducha a důrazem na sebevýchovu člověka. Obec křesťanů vznikla z velké části na půdě anthroposofického hnutí a byla s ním vždy spjata; pro mnoho členů Obce křesťanů je proto anthroposofie nejvýznamnějším světonázorovým pramenem. Není však věroukou Obce křesťanů, nýbrž vztah k ní se odvíjí od rozhodnutí jednotlivého člověka právě tak, jako vztah k jakémukoli jinému učení nebo názoru.

Další aktivity

Obec křesťanů vydává čtyřikrát do roka sborník Okruh a střed. Každé číslo je věnováno určitému aktuálnímu tématu dotýkajícímu se náboženství, filosofie, ekologie, pedagogiky, rozvoje osobnosti a dalších oblastí. Vedle konání obřadů pořádá Obec křesťanů i nejrůznější kulturní a společenské akce. V pražském domě Obce křesťanů působí Galerie Josefa Adamce.

(Převzato z http://www.obec-krestanu.cz, kráceno)

Odkazy:

http://www.obec-krestanu.cz/ Obec křesťanů v České republice
http://praha.obec-krestanu.cz/ Sbor Obce křesťanů v Praze
http://pardubice.obec-krestanu.cz/ Sbor Obce křesťanů v Pardubicích
https://www.spolocenstvokrestanov.sk/ Sbor Obce křesťanů na Slovensku
http://oas.obec-krestanu.cz Sborník Obce křesťanů „Okruh a střed“
https://christengemeinschaft-international.org/ Celosvětová Obec křesťanů
https://anthrowiki.at/Christengemeinschaft Informace o celosvětové Obci křesťanů

Nová kniha Nakladatelství Anthroposofické společnosti


V srpnu 2023 vyšla kniha Z obrazného písma Janovy Apokalypsy, která obsahuje shrnutí dvou sérií přednášek Rudolfa Steinera o tomto tématu z let 1907 a 1909. Více se dočtete zde.


Časopis Anthroposofie

Čtyřikrát ročně vychází časopis Anthroposofie, který na více než 100 stranách přináší články z oblasti duchovní vědy s myšlenkami přesahujícími smyslový svět.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice z.s.
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof.cz

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R